Människorättsorganisationer

Amnesty International Sverige
Internationell människorättsorganisation

FIAN
Arbetar med frågor som rör rätten till mat och kämpar mot hunger och svält

Individuell Människohjälp, IM
Svensk biståndsorganisation som arbetar med ”hjälp till självhjälp”

Röda Korset
Internationell humanitär organisation

RKUF
Röda Korsets ungdomsförbund

Rädda Barnen
Internationell organisation för barns rättigheter

Rädda Barnens ungdomsförbund
Rädda Barnens ungdomsförbund

Läkare utan gränser
Internationell medicinsk humanitär organisation

Action Aid
Internationell organisation för fattigdomsbekämpning

Plan Sverige
Internationell barnfokuserad biståndsorganisation

Kooperation utan gränser
Arbetar för en rättvis värld fri från fattigdom

Rättviseakademin
Nätverk för global solidaritet inom Kooperation utan gränser – riktar sig mot unga

Svenska FN-förbundet
Sprider kunskap om FN i Sverige

Latinamerikagrupperna
Arbetar mot fattigdom och förtryck i Sverige och Latinamerika

Afrikagrupperna
Solidaritetsorganisation som arbetar för en mer rättvis världsordning

Svalorna Latinamerika
Bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med folkrörelser i Latinamerika och Sverige

Attac
Arbetar för fördjupad demokrati och rättvisa, globalt och lokalt

Ingen människa är illegal, IMÄI
Arbetar för alla människors rätt att röra sig fritt och bosätta sig var som helst i världen

Denna onsdag – Papperslösa Stockholm
Papperslösa Stockholm kämpar för papperslösa flyktingars rättigheter enligt artikel 14 i FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna: ”envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”

Charity
Utalitaristisk organisation som arbetar för att maximera lyckan i världen

Forum Syd
Samverkansorgan för organisationer för global rättvisa

Oxfam International
Internationell solidaritetsorganisation som jobbar med att hitta uthålliga lösningar på problematik som rör fattigdom och orättvisa

Human Rights Watch
Internationell människorättsorganisation

Worldwatch Institute
Arbetar för en hållbar livsstil och för social rättvisa genom att sprida forskningsresultat och information om miljö, sociala frågor, ekonoli och energi