Köttet, fisken och haven

Köttproduktion och fiske utgör allvarliga hot mot världens havsekosystem och har redan orsakat skada som aldrig går att reparera.

Köttproduktion orsakar är den överlägset största bidragande orsaken till övergödning i många avgränsade havsbukter som Östersjön och Mexikanska golfen. Övergödningen orsakar många problem, bland annat syrebrist på bottnarna. Östersjön är oerhört hårt drabbad och nära en tredjedel av botten har dött som en konsekvens av den syrebrist övergödningen orsakar.

Köttproduktion innebär ett också ett överutnyttjande av världens vattenresurser, eftersom vi behöver odla så enormt mycket foder till våra djur. Köttproduktionen är dessutom en av de störta källorna till vattenföroreningar, bland annat genom att gödsel från intensiv djurhållning läcker ut i vattendrag och grundvatten.

Många fiskarter har fiskats ut i vatten nära kusterna och blivit ovanligare överallt. Det beror på att vi fiskat stalldels för mycket. Det mesta av den fiskar upp används som djurfoder och tidigare har nästan allt använts som foder. Nu måste fiskefartygen åka allt längre för att få upp fisk, vilket gör att utsläppen av koldioxid från båtarnas olja och diesel är enormt stora.

Djurhållningen står för 18 procent av mänsklighetens växthusgasutsläpp, men där är fisket inte inräknad, utan fisket bidrar med ytterligare utsläpp. Detta kan ske genom ekonomiska stöd från EU och andra rika länder – det vill säga skattepengar. Utan stödet skulle fiskets extrema miljöförstöring inte vara ekonomiskt lönsam.

Trålning av fisk, räkor och annat förstör också bottenekosystemen. Bottentrålning innebär att man släpar en gigantisk håv längs havsbotten. För att håven ska ligga mot botten är den fastsatt i en enorm metallbalk som skrapar sönder hela ekosystemet på botten och dödar i princip allt liv där den dras fram. Detta sker varje år på ytor som motsvar hela kontinenter.

Fiskuppfödning, ”odling”, kräver att man fiskar upp många gånger så mycket fisk som man föder upp – eftersom man matar den odlade fisken med fisk (med vissa undantag). Fiskuppfödningen orsakar också övergödning. Redan 1992 gav bara den norska laxodlingen upphov till lika stora utsläpp av näringsämnen som om man spolat ut orenat avloppsvatten från två miljoner människor.

Räkuppfödning sker ofta i skövlade mangroveskogar. Dessa skogar är artrika biotoper som utgör ett viktigt skydd mot stormar och tsunamis. Eftersom området kring en räkodling förstörs av uppfödningen överges måste uppfödningen flyttas ofta, vilket innebär att ny skog skövlas hela tiden.