Köttkonsumtionens miljöpåverkan

Vår enorma överkonsumtion av kött, speciellt utbredd i rika länder och bland rika människor, får väldigt allvarliga konsekvenser för både dagens och framtidens matförsörjning och är väldigt långt ifrån hållbar.

Djurhållning innebär ett enormt resursslöseri. Vi måste utnyttja stora odlingsytor i andra länder för att kunna försörja oss med kött. Det innebär att priserna på grödor som äts av både människor och djur, framför allt spannmål (säd, majs) drivs upp. Det gör att allt fler fattiga människor inte har råd med mat för dagen. Idag lever över en miljard människor i kronisk undernäring. Vår köttkonsumtion är en av huvuudorsakerna till att människor svälter i andra länder.

Den ökande efterfrågan på djurfoder driver också på ett allt intensivare jordbruk med mer och mer konstgödsel, bekämpningsmedel och genmanipulerade grödor. Detta tros kortsiktigt ge högre skördar, men är helt förödande för framtidens matförsörjning eftersom det förstör vår odlingsmark. Det innebär också att allt mer av odlingen tas över av stora företag och småbönder förlorar sina möjligheter att försörja sig.

Djurhållningen är en av de största bidragande faktorerna till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna spär på problemen med matförsörjningen. Glaciärer smälter, havsnivån höjs och vädret blir mer extremt.

Glaciärer förser många av världens stora floder med vatten. Detta vatten är nödvändigt för att bruka jorden och hundratals miljoner människor är direkt beroende av detta vatten för sin matförsörjning. När glaciärerna i bland annat Himalaya minskar eller försvinner hotas en stor del av världens befolkning av svält. Många tror att flera av Asiens stora floder kan bli torrlagda delar av året redan inom 30 år.

När glaciärer och inlandsisar smälter stiger havsnivån. Varmare vatten tar också större plats än kallt vatten (över 4º C). Det betyder att havsnivån också stiger för att havet blir varmare. Mycker av jordens bördigaste åkermark ligger nära havsytan i floddeltan och det är dessa marker som först drabbas när vattnet stiger. Redan innan det blir översvämningar kan saltvatten komma in i grundvattnet och förgifta marken, så att det inge går att odla.

Man tror att den ökande bristen på odlingsmark kommer att innebära mer och mer spänningar mellan länder och regioner, vilket kan leda till konflikter och krig. Redan idag bidrar bristen på mark och vatten till konflikter i vissa områden.